กระตุ้น

Posted on: ตุลาคม 11, 2015, by :
  1. เพื่อสร้างแรงจูงใจ เร้าใจหรือดึงดูดใจ  กระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า

หรือบริการ   ซึ่งนำไปสู่ความต้องการในการซื้อสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าหรือบริการนั้น ๆ

  1. เพื่อส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าหรือบริการให้มากขึ้น เป็นมีการแข่งขันที่สูงพอสมควรในการจำหน่ายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า หรือบริการกับคู่แข่งที่จำหน่ายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า หรือบริการประเภทเดียวกัน เป็นการเอาชนะคู่แข่งขันในการจำหน่าย  เพิ่มยอดขายหรือเพิ่มการครองตลาด การขยายตลาดสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าหรือบริการนั้นให้กว้างยิ่งขึ้น
  2. เพื่อเป็นการทบทวนความจำ เน้นย้ำให้สินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าหรือบริการนั้นอยู่ในความทรงจำ ของผู้บริโภคตลอดไป
  3. เพื่อสร้างตำแหน่งสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าหรือบริการขึ้นในความนึกคิดของผู้บริโภค
  4. เพื่อสร้างภาพลักษณ์และเจตคติในทางที่ดีให้กับบริษัทผู้ผลิตสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าหรือบริการนั้น
  5. เพื่อสร้างศรัทธาความเชื่อถือในสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าหรือบริการให้เป็นที่ยอมรับ อันจะส่งผลถึง การจำหน่ายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า ตัวใหม่หรือบริการใหม่ ๆ ของผู้ผลิตเดียวกัน

โครงสร้างข้อความการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน

โครงสร้างข้อความการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันมีองค์ประกอบหลัก  5  ประการ