การยอมรับ

Posted on: ตุลาคม 11, 2015, by :

คิดเห็นจากบุคลที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากบุคคลทั่วไป หรือความคิดเห็น จากผู้เชี่ยวชาญเป็นต้น เพื่อชักจูงให้ผู้รับสารรู้สึกเชื่อถือ และคล้อยตาม ซึ่งในส่วนนี้จะมีการใช้ ตัวอักษรที่มีขนาดเล็กกว่าพาดหัวหรือหัวเรื่อง

  1. ภาพประกอบ

คือ สิ่งที่จะเสริม ตลอดจนสร้างความเข้าใจเพิ่มความเข้าใจเพิ่มจากข้อความการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน หน้าที่สำคัญ ประการหนึ่งของภาพประกอบก็คือ การสร้างหรือดึงดูดความสนใจเช่นเดียวกับพาดหัว แต่ภาพประกอบนั้น ควรจะมีความสัมพันธ์กับพาดหัวตลอดจนเนื้อหาสาระของสิ่งการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันแต่ละชิ้นเพื่อดึงความสนใจผู้อ่าน  ภาพประกอบไม่เพียงแต่เป็นตัวดึงดูดความสนใจเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวเสริมหรือขยายความ ข้อความการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน เพื่อให้มีความเข้าใจมากขึ้น

  1. สรุป

เป็นส่วนที่จะทำให้ผู้รับสารรู้สึกประทับใจและจดจำได้ และเกิดความต้องการ ในสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าหรือบริการนั้น ๆ หรืออาจเป็นการเสนอประโยชน์อีกครั้ง และกระตุ้นให้ผู้รับสารรู้สึกต้องการในสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าหรือบริการนั้น ๆ ดังนั้น คำสรุปจึงเป็นส่วนที่สำคัญมากอีกส่วนหนึ่งในโครงสร้างของข้อความการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน เนื่องจาก ผู้รับสารอาจม ีปฏิกิริยาในทางใดก็ได้กับการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน เมื่ออ่านคำสรุป ของการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน

ส่วนประกอบที่สำคัญของสารการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันสามารถแบ่งออกได้เป็น 2  กลุ่มใหญ่ ๆ  คือ                    1. วัจนภาษา