ความรอง

Posted on: ตุลาคม 11, 2015, by :

ขนาดกลาง ใช้สำหรับข้อความรองพาดหัว (Sub Heading)

ขนาดเล็ก ใช้สำหรับข้อความรายละเอียดที่เสนอเนื้อหาสาระ (Detail)

แสดงตัวอักษรขนาดต่าง ๆ

รูปแบบของตัวอักษร

การสร้างสรรค์รูปแบบตัวอักษรให้สวยงาม แปลกตา และสอดคล้องกับลักษณะข้อความ มีความชัดเจน ทำให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เทคนิคการออกแบบตัวอักษรให้สวยงามเป็นส่วนทำให้เกิดแรงบันดาลใจให้อยากรู้ อยากเห็นมากกว่ารูปแบบตัวอักษรธรรมดา ซึ่งการสร้างรูปแบบตัวอักษรทำได้ 2 วิธี คือ

  1. การจินตนาการรูปแบบใหม่ สำหรับงานนั้น ๆ โดยเฉพาะ
  2. การเลือกใช้ตัวอักษรสำเร็จที่ออกแบบไว้เป็นมาตรฐานทั่วไป

แสดงตัวอักษรรูปแบบต่าง ๆ

สีของตัวอักษร

การกำหนดสีของตัวอักษร เพื่อเน้นข้อความให้ชัดขึ้น สวยงามขึ้น การกำหนดสีทำได้ 3 ประการ คือ

ค่าน้ำหนักของสี (Tone of Color)

สีของตัวอักษรควรมีค่าน้ำหนักที่ตัดกันกับสีพื้นและควรเป็นสีที่แย้งกันกับสีพื้นให้มากที่สุด การตัดกันมากทำให้มีความเด่นชัดของตัวอักษรมาก สีที่ใกล้เคียงกันทำให้ความชัดเจนลดลงและอ่านยากขึ้น วิธีการง่าย ๆ คือใช้วงล้อสีธรรมชาติ โดยใช้สีที่อยู่ตรงกันข้ามกันของวงล้อสี ก็จะช่วยให้ตัวอักษรเด่นชัดขึ้น

สีของตัวอักษรต้องไม่ใช้หลายสีจนเกินไป