ป้ายอุดรธานี

Posted on: ตุลาคม 11, 2015, by :

ที่สำคัญและ ทำให้การโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันมีความน่าสนใจ  และมีความหมายลึกซึ้งมากกว่าการใช้ถ้อยคำแต่เพียงอย่างเดียว  ซึ่งอวัจนภาษามีความสำคัญมากในการสื่อสารในเวลาและพื้นที่อันจำกัด   ส่วนผสม อวัจนภาษาในการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน สามารถแบ่งออกได้เป็น

2.1 รูปแบบการจัดหน้าการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ที่ต้องจัดให้มีความสมดุล สัดส่วน จังหวะ ความเป็นเอกภาพ และมีการเน้น

2.2  ภาพประกอบ คือ ส่วนที่นำมาเสริมหรือขยายพาดหัวเพื่อสร้างความเข้าใจเพิ่มเติม และเพื่อดึงดูดความสนใจผู้รับสาร

2.3  การใช้ตัวอักษร ซึ่งมีหลักในการออกแบบตัวอักษร 3 หลัก ใหญ่ๆ คือ ขนาดของตัวอักษรต้องม ีความเหมาะสม รูปแบบของตัวอักษรต้องชัดเจน สวยงาม ดึงดูดความสนใจ  และอ่านง่าย นอกจากนี้สี ของของตัวอักษรก็เป็นส่วนที่เน้นข้อความให้เด่นมากยิ่งขึ้น

2.4 สี ซึ่งมีบทบาทต่อความสนใจต่อมนุษย์อย่างมาก จึงควรที่จะเลือกสีมาใช้ให้ถูก วัถตุประสงค์ด้วย