ป้ายอุดร

Posted on: ตุลาคม 11, 2015, by :

แสดงการเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Office Word 2007

  1. การกำหนดหน้ากระดาษตามขนาดของแผ่นป้ายอุบล ไวนิลอุบลที่ต้องการ โดยเลือก แฟ้ม – – > ตั้งค่าหน้ากระดาษ

แสดงการกำหนดหน้ากระดาษตามขนาดของแผ่นป้ายอุบล ไวนิลอุบล

  1. เลือกขนาดกระดาษตามต้องการ
  2. ใส่เนื้อหาลงในแผ่นป้ายอุบล ไวนิลอุบล เช่น ข้อความ รูปภาพ เป็นต้น จัดรูปแบบให้สวยงามตามโครงร่างที่กำหนดไว้

การกำหนดตัวอักษรในแผ่นป้ายอุบล ไวนิลอุบล

ตัวอักษรหรือข้อความในแผ่นป้ายอุบล ไวนิลอุบล เป็นการบรรยายข้อมูลสาระให้รับรู้ ดังนั้นการกำหนดตัวอักษรจึงควรเน้นในเรื่องของขนาดของตัวอักษร รูปแบบของตัวอักษร และสีของตัวอักษร

ขนาดของตัวอักษร

ตัวอักษรที่ปรากฏในแผ่นป้ายอุบล ไวนิลอุบลโดยทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 ขนาด คือ

ขนาดใหญ่ ใช้สำหรับข้อความพาดหัว (Heading)