ป้าย

Posted on: ตุลาคม 11, 2015, by :

ขนาดของแผ่นป้ายอุบล ไวนิลอุบลมีหลายขนาด เช่น ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการโฆษณา โดยทั่วไปขนาดของแผ่นป้ายอุบล ไวนิลอุบลที่นิยมใช้งานมี 2 ขนาด ดังนี้

  1. ขนาด 31 x 43 นิ้ว หรือ 24 x 35 นิ้ว
  2. ขนาด 10 x 21 นิ้ว หรือ 24 x 11.5 นิ้ว

การกำหนดรูปภาพประกอบของแผ่นป้ายอุบล ไวนิลอุบล

รูปภาพประกอบในแผ่นป้ายอุบล ไวนิลอุบล ได้แก่ รูปภาพจากการถ่ายภาพ รูปภาพจากการวาดเขียนระบายสี ซึ่งแนวคิดในการออกแบบรูปภาพ คือ การกำหนดขนาดของรูปภาพ กำหนดเรื่องราวของรูปภาพ กำหนดรูปแบบของรูปภาพ เทคนิคในการสร้างสรรค์รูปภาพ โครงสีในรูปภาพ ความสวยงาม ความคมชัด การวางตำแหน่งรูปภาพที่เหมาะสมเป็นการสร้างจุดสนใจได้ดี วิธีที่ง่ายที่สุดคือการวางรูปภาพไว้ตรงกลาง ซึ่งเป็นบริเวณจุดศูนย์กลางความสนใจในการมอง (Optical Center)

Herman F. Brandt ได้ทำการศึกษาถึงจุดสนใจของตำแหน่งที่เด่นที่สุดในภาพ จากการมองในกรอบสี่เหลี่ยมของขนาดกระดาษ ได้ผลสรุปจุดสนใจในการมองของคนเรา ดังนี้

แสดงจุดสนใจของตำแหน่งที่เด่นที่สุดในภาพ

การจัดทำแผ่นป้ายอุบล ไวนิลอุบลด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2007

  1. เข้าสู่โปรแกรม Microsoft Office Word 2007 โดยคลิกเมาส์ที่ปุ่ม Start – – > Program – – > Microsoft Office – – > Microsoft Office Word 2007